Artikel toegevoegd aan verlanglijstjeBekijk verlanglijst
Selecteer een pagina

0 ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BoBizz B.V. kantoorhoudende te Den Haag aan het Nachtegaalplein 9, hierna te noemen: BoBizz

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde BoBizz
‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BoBizz en een consument waarop BoBizz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BoBizz, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3 Offertes / opdrachtbevestiging

1. Indien de bestelling plaats vind via de website van BoBizz, komt de koopovereenkomst tot stand door verzending van het bestelformulier
2. Indien er door BoBizz een offerte wordt uitgebracht wordt deze gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
3. BoBizz kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4. BoBizz is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van BoBizz te Den Haag.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. De bezorgkosten zullen in rekening gebracht worden en dienen overeenkomstig artikel 11 voldaan te worden.

5 Levertijd

1. De door BoBizz opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument BoBizz schriftelijk in gebreke te stellen en BoBizz een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

6 Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is BoBizz er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

7 Garantie

1. BoBizz garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaak een gebrek vertoont is de verkoper verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, de zaken te herstellen dan wel te vervangen.
3. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
– de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
4. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het blootstellen aan chemische / bijtende middelen, het blootstellen aan extreme hitte en montage niet overeenkomstig de handleiding.
5. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

11  Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BoBizz aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van BoBizz en de verplichtingen van de consument jegens BoBizz onmiddellijk opeisbaar.

12 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
over de eerste € 5.000,- : 15% ; over het meerdere: 10%
2. Indien BoBizz aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor deze vergoeding in aanmerking.

13 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van BoBizz is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft BoBizz een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van BoBizz. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens BoBizz beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van BoBizz of haar ondergeschikten.

14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop BoBizz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BoBizz niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij BoBizz daaronder begrepen.
2. BoBizz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BoBizz haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BoBizz opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BoBizz niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien BoBizz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15 Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van BoBizz is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft BoBizz bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen BoBizz en de consument is Nederlands recht van toepassing.

17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag.